Piano Lombardia: da Fontana uno schiaffo ai sindaci